www.organisti.sk

Tí druhí
Publikované: Thursday, 19.07. 2012 - 20:08:12
Vec: Hra na organe


Tento rok je úplne v znamení hudby Wolfganga Amadea Mozarta. Do pozadia tak ustupujú skladatelia, ktorí zanechali omnoho rozsiahlejšie dielo pre organ, než tento geniálny Rakúšan. I oni v tomto roku majú na konci jedného letopočtu šestku.

Johann Pachelbel, predstaviteľ juhonemeckej školy, dlhoročný organista kostola sv. Sebalda v Norimberku, mal povesť jedinečného virtuóza a skvelého učiteľa. Jeho toccaty, stavané väčšinou na zadržanom base v pedáli, fúgy na vlastnú alebo chorálovú tému, prelúdiá, riccercari tonálného charakteru, fantázie, chorálové predohry a variačné ciaccony – to všetko bolo určené k protestantskej liturgii. Od jeho smrti uplynulo v marci 300 rokov.
Robert Schumann bol významným predstaviteľom raného nemeckého romantizmu. Študoval právo, ale zároveň prejavoval výrazné hudobné nadanie. Bol veľmi nádejný klavirista, bohužiaľ svojim urputným cvičením na nástroji si poranil ruku, a tak sa sústredil na skladbu a vydavateľstvo Neue Zeitschrift für Musik, kde horlivo propagoval nové umenie. Jeho organové skladby zahrňujú 6 kánonických študií a 4 skizze určené pre pedálový klavír. Najhodnotnejších je však jeho Šesť fúg na BACH. Zomrel pred 150 rokmi na konci júna v liečebni pre duševne chorých.
Franz Liszt, ktorý sa narodil pri dnešnej maďarskej Šoproni, čoskoro odišiel študovať do Viedne, potom do Paríža. Na dlhší čas sa usadil vo Weimare, z korého urobil stredisko novoromantizmu. Neskộr presídlil do Ríma a tiež sa častejšie vracal do svojej vlasti. Popri množstve drobných skladieb pre organ napísal tri rozmerné diela. Sú nimi Fantázia a fúga na chorál z Mayerberovej opery Prorok „Ad nos, ad salutarem undam“, ďalej Prelúdium a fúga na BACH a Variácie na ostináto z Bachovej kantáty „Weinen, klagen, sorgen, zagen“. Vo všetkých kompozíciách zreteľne prevažuje virtuózna klavírna štylizácia. Liszt zomiera práve pred 120 rokmi v priebehu svojho letného pobytu v Beyreute.
Max Reger je autorom skladieb komorných, symfonických i zborových, jeho organové dielo je však bezosporu najoriginálnejšou časťou jeho tvorby. Napriek tomu je paradoxom fakt,  že Reger nikdy organovú hru dobre neovládal, ani nezastával funkciu organistu v žiadnom kostole. Tvoril pre vtedy nové pneumatické organy, ktorých technickými možnosťami bol nadšený, ale ako sám povedal, nestaral sa o ich problémy a príliš sa v nich nevyznal. Zvukové vlastnosti romantických nástrojov využil úplne do krajnosti, práve tak technické možnosti hráča. Značnú pozornosť venoval protestantskému chorálu, zrejme i tu pod vplyvom J.S. Bacha. Vytvoril sedem veľkých fantázií spracovaných variačnou technikou na podklade cantu firmu, napr. Ein feste Burg, Wachet auf, ruft uns die Stimme alebo Halleluja, Gott zu loben. Napísal takmer 100 chorálových predohier a niekoľko cyklov drobných skladieb. K vrcholom organovej literatúry patrí jeho Fantázia a fúga na BACH, op. 46, Symfonická fantázia a fúga, op. 57, dve Sonáty (op. 33 fis mol a op. 60 d mol) a jeho najrozmernejšia organová skladba vộbec, Introdukcia, passacaglia a fúga e mol, opus 127, trvajúca viac než pol hodiny. V máji tohto roku sme si pripomenuli 90 rokov od jeho odchodu z tohto sveta.
Zsolt Gárdonyi oslávil v marci svoje šesťdesiatiny. Narodil sa v Budapešti, tam tiež študoval cirkevnú hudbu, skladbu a hudobnú teóriu. Od dvojích 24 rokov pộsobil ako kantor v severnom Nemecku a neskộr začal vyučovať na Vysokej hudobnej škole vo Wurzbugu. Jeho skladby, predovšetkým zborové, organové a komorné, vychádzajú z odkazu Skrjabina a Messiaena, s prvkami jazzu. Často hraná skladba Mozart Changes sú práve jazzové variácie na tému Mozartovej klavírnej Sonáty D dur.
Rada by som upozornila na dve úplne neprehliadnuteľné osobnosti francúzskej organovej školy. Tou prvou je Marcel Dupré. Narodil sa v roku Lisztovho úmrtia, teda pred 120 rokmi. Obaja jeho starí otcovia boli organistami, rovnako i jeho otec. Bolo preto úplne prirodzené pokračovať v rodinnej tradícii. Spočiatku v rodnom Rouene, čoskoro však odišiel do Paríža a stal sa po Widorovi organistom v kostole St. Sulpice. Bol veľmi cenený ako pedagóg, napísal školu hry na organe a improvizácie. Jeho skladby sa vyznačujú značnou technickou obtiažnosťou. Veľmi známa je jeho Pašiová symfónia alebo Vianočné variácie či Koncert pre organ a orchester.
Maurice Duruflé bol výraznou osobnosťou francúzskej organovej hudby 20. storočia. Študoval na parížskom konzervatóriu u Vierneho, Guilmanta a Tournemira, skladbu u Paula Dukasa. 56 rokov bol organistom chrámu St. Etienne-du-Mont v Paríži. Bol neobyčajne sebaktritický, za života zverejnil len 13 opusov, z toho šesť pre organ. Významnou organovou kompozíciou je trojdielna Suita s virtuóznou Toccatou pripomínajúcou Ravelove Vodotrysky. Zomrel na následky automobilovej nehody v máji roku 1986.
Som presvedčená, že každý z týchto skladateľov svojim dielom nezmazateľne obohatil svet hudby. Som rada, že ich skladby zazneli v priebehu 11. ročníka Medzinárodného organového festivalu v našej bazilike sv. Jakuba v Prahe.

Irena Chřibková    
(článok prevzatý zo súhlasom autorky z časopisu Varhaník 5/06, z češtiny preložil Mário Sedlár, AT 4/2006)


Tento článok si môžete prečítať na webe www.organisti.sk
http://www.organisti.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.organisti.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=195