www.organisti.sk

Výber spevov rieši nové Direktórium pre kantorov
Publikované: Wednesday, 14.11. 2012 - 10:39:46
Vec: Hudba v liturgii


Z iniciatívy členov Hudobnej sekcie Liturgickej komisie KBS vznikol súpis vhodného repertoára na tzv. procesiové spevy omše, t.j. na úvodný spev, na prípravu obetných darov a na prijímanie. Bol zostavený na základe analýzy liturgických textov a nahrádza doterajšiu tabuľku odporúčaných piesní na konci direktória, ktoré každoročne vydáva SSV.

Súpis je určený osobám zodpovedným za výber spevov do liturgie, teda kantorom a vedúcim chrámových zborov, na mnohých miestach tiež organistom a kňazom. Bol publikovaný v časopise Adoramus Te (č. 1-4/2011) pod názvom Direktórium pre kantorov (DPK). V súčasnosti je v rozšírenej a kompletnej podobe dostupný na internetovej stránke www.spevnik.sk. DPK je otvorený systém, ktorého obsah možno rozširovať, spresňovať a vylepšovať. Preto je internetová forma vhodnejšia oproti tlačenej, ktorá by si vyžadovala stále nové, doplnené vydania. 
Dôvodom vzniku DPK bola skutočnosť, že aj tzv. procesiové spevy omše majú svoje pravidlá, hoci o nich kantori a zbormajstri možno nie sú dostatočne poučení. Pravidlá sú formulované vo Všeobecných smerniciach Rímskeho misála; pritom ponúkajú dostatočnú možnosť variability a tvorivosti. V praxi však prevažuje opak: buď jednotvárnosť, alebo ak tvorivosť, tak v podobe bezbrehého výberu spevov založeného na náhodilosti alebo obľúbenosti.

 
Spomínaná doterajšia tabuľka na konci direktória sa stala veľmi užitočnou a rešpektovanou pomôckou v liturgickej službe kantorov, mnohí ju dokonca považovali za záväznú. Jej obsah však zďaleka nevyužíval bohatstvo piesní JKS a väčšinou sa obmedzoval na výber jednej piesne k jednému liturgickému úkonu, bez ponúknutia alternatív. Analýza textov misála, lekcionára a JKS navyše odhalila existenciu mnohých vhodnejších piesní než uvádzala tabuľka na konci direktória.

 
Obsah DPK tvorí najmä repertoár:

a) klasických latinských antifón (s príslušnými žalmami) zo spevníkov gregoriánskeho chorálu,
b) slovenských antifón z existujúcich spevníkov i doposiaľ nepublikovaných,
c) piesní a hymnov – takisto starých i nových,
d) zborových spevov – viachlasných motet, chorálov, kánonov, – aby sa využilo čo najviac z bohatstva posvätnej hudby v úzkom súvise s liturgickými textami.
 
DPK zatiaľ zahŕňa nedele Adventného, Vianočného, Pôstneho a Veľkonočného obdobia, slávnosti Pána a svätých. Plánuje sa rozšíriť o cezročné nedele. Zámerom do budúcnosti je pridať do internetového DPK možnosti vyhľadávania, filtrov a pod., aby jeho prehľadnosť a využiteľnosť boli pre užívateľov čo najefektívnejšie.
 
Prínos DPK možno zhrnúť do štyroch bodov:

1) Ponúka praktický a pritom dôsledný návod na uskutočnenie liturgických smerníc v otázke omšových spevov na úvod, obetovanie a prijímanie.

2) Je výsledkom podrobnej analýzy a konfrontácie textov piesní, antifón a zborových skladieb s textami v liturgických knihách.

3) V duchu misálových smerníc sa neobmedzuje na pieseň, ale otvára sa voči variabilite foriem a druhov liturgickej hudby.

4) Pri výbere piesní ponúka viac možností, teda nevnucuje na každú príležitosť len jednu pieseň. Šírkou svojho záberu a kvalitou spracovania tak DPK ďaleko prevyšuje doterajšiu tabuľku na konci direktória.
 
DPK stráži súvis spievaných textov s textami liturgie. Môže sa stať, že v návrhu repertoára kantor nenájde obľúbenú pieseň, na ktorú je spoločenstvo zvyknuté, ale iné piesne, ktoré možno nepoužíva. Výber sa totiž neriadil prieskumami obľúbenosti, ale požiadavkami liturgie. V tejto situácii sú možné dve cesty. Prvou je zotrvať v stagnácii, menšej či väčšej ignorancii k liturgickým textom a DPK zavrhnúť ako prakticky nerealizovateľné. Druhou cestou je prijať a pochopiť skutočnú úlohu spevu v liturgii a jeho spätosť s liturgickým úkonom. V tomto zmysle možno DPK pochopiť aj ako výzvu pre kantorov či zbory oživiť spevy, ktoré sú menej známe a liturgicky vhodnejšie, a postupne sa zbavovať liturgicky nevhodných.


Hudobná sekcia LK KBSTento článok si môžete prečítať na webe www.organisti.sk
http://www.organisti.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.organisti.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=204